ການເຮັດຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ

   ພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງຈຸລິນຊີໄວ້ໃຊ້ເອງໄດ້ຈຸດທີ່ເໝາະສົມສາມາດເກັບຈຸລິນຊີໄດ້ແມ່ນດິນບໍລິເວນທີ່ມີໃບໄມ້ທັບຖົມໃນປ່າຕຶບທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຈູດ,ເອົາໜ້າດິນເລິກລົງໄປ 10 ຊັງຕີແມັດບໍລິເວນນີ້ຈະມີຕົວຈຸລິນຊີອາໄສຢູ່ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນຫົວເຊື້ອໃນການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ.

   ການຜະລິດຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີແບ່ງເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນທີ 1 ການເຮັດຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີແຫ້ງສ່ວນປະກອບ ແລະອຸປະກອນມີ: ດິນທີ່ເກັບຈາກປ່າຕຶບ 0,5-1 ກິໂລ,ຖ່ານແກບ 2 ປິດ,ໃບໄຜ່ແຫ້ງ 1 ປິດ,ບົວຫົດນ້ຳ 1 ອັນ,ນ້ຳສະອາດ 1 ບົວ,ຮຳອ່ອນ 1 ປິດ,ແທ່ງສ້າງ 1 ອັນ,ກະເບື້ອງ 2 ແຜ່ນຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳປະປາຕ້ອງນຳມາປະໄວ້ກ່ອນ 1 ຄືນເພື່ອໃຫ້ສານຄລໍຣິນລະເຫີຍ.

  ຂັ້ນຕອນວິທີເຮັດ: ທຸບດິນທີ່ໄດ້ມາຈາກປ່າຕຶບໃຫ້ແຕກລະອຽດນຳຖ່ານແກບລົງແທ່ງສ້າງຕາມດ້ວຍໃບໄຜ່ແຫ້ງຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ,ເອົານ້ຳສະອາດໃສ່ບົວຫົດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມພໍດີ ໂຮຍດິນທີ່ເກັບຈາກປ່າ ແລະຮຳອ່ອນຄົນທົ່ວອ່າງໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວຈິ່ງປົກແທ່ງສ້າງດ້ວຍກະເບື້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງທຸກໆ 24 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຈິ່ງປີ້ນສ່ວນປະສົມໃນແທ່ງສ້າງເພື່ອລະບາຍອາກາດປະມານ 5-6 ວັນຈະມີເຊື້ອລາສີຂາວຂຶ້ນມີກິ່ນຫອມຄ້າຍຄືເຫັດຫຼັງເຮັດໄດ້ປະມານ 20 ວັນຈະໄດ້ຈຸລິນຊີທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສົມບູນເຕັມທີ່.

  ສຳລັບການເກັບຮັກສາທຸກໆ 20-30 ວັນຄວນເອົາໃບໄຜ່ແຫ້ງ,ຖ່ານແກບ ແລະຮຳອ່ອນໂຮຍໃສ່ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອເປັນການລ້ຽງຈຸລິນຊີ,ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບ່ອນທີ່ວາງແທ່ງສ້າງກໍ່ຄືບ່ອນທີ່ເກັບຈຸລິນຊີໄວ້ນັ້ນຕ້ອງບໍ່ມີຝົນຮົ່ວ ຫຼື ແດດຕ້ອງໃສ່ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເສຍຄຸນ ແລະນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

  ກ່ອນການນຳໃຊ້ເຮົາຕ້ອງນຳຈຸລິນຊີແຫ້ງນີ້ໄປລ້ຽງ ຫຼື ຂະຫຍາຍກ່ອນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ (ຖ່ານແກບຄືແກບທີ່ຖືກເຜົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ມຸ່ນເປັນຂີ້ເຖົ່າປົກກະຕິເພິ່ນຈະນຳໃຊ້ກະປິດເຂົ້າຊ່ວຍການເຜົາ).

  ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການຂະຫຍາຍຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ

   ກ. ສ່ວນປະກອບ ແລະອຸປະກອນ ປະກອບມີຖົງຢາງຂະໜາດ 200 ລິດ,ນ້ຳສະອາດ 175 ລິດ,ກາກນ້ຳຕານ ຫຼື ນ້ຳຕານຊາຍແດງ 15 ລິດ ຫຼື 15 ກິໂລກຣາມ,ຖົງຜ້ານິລົງທີ່ຫຍິບຄືສົບໝອນມີຫົວຫູດຂະໜາດ 20x30 ຊັງຕີແມັດ 1 ຖົງ ຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີແຫ້ງຈາກຂັ້ນຕອນ ທີ 1 ປະມານ 1-2 ກິໂລກຣາມ.

   ຂັ້ນຕອນການເຮັດໂດຍເອົານ້ຳສະອາດ 175 ລິດໃສ່ຖັງໃສ່ນ້ຳຕານລົງໄປແລ້ວຄົນໃຫ້ລະລາຍເຂົ້າກັນຈົນໝົດເອົາຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີແຫ້ງມາໃສ່ຖົງຜ້າຮັດປາກຖົງໄວ້ນຳມາແກວ່ງໃນຖັງນ້ຳໂດຍໃຫ້ແກວ່າງໄປລວງດຽວຕະຫຼອດປະມານ 5-10 ນາທີປະຖົງໄວ້ໃນຖັງເລີຍແລ້ວປິດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີບໍ່ໃຫ້ມີອາກາດເຂົ້າວັນຕໍ່ມາໃຫ້ ປີ້ນຖົງແກວ່ງໄປລວງດຽວອີກ ຄັ້ງແລ້ວປິດຖົງໄວ້ຄືເກົ່າເປີດຝາຖົງລະບາຍອາກາດອອກທຸກໆ 24 ຊົ່ວໂມງແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 15 ວັນຈະມີເຊື້ອລາສີຂາວເກີດຂຶ້ນຕາມໜ້ານ້ຳໃນຖັງສະແດງວ່າໄດ້ຈຸລິນຊີທີ່ສົມບູນພ້ອມຈະນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

  ວິທີນຳໃຊ້

  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ 3-5 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດຊຶ່ງໃນການປະສົມເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບນ້ຳຫົວ,ໃຊ້ດັບກິ່ນເໝັນຫົດບ່ອນທີ່ເໝັນເຊັ່ນ: ຄອກສັດ,ຂີ້ຊີດ,ຄອງນ້ຳ,ຫ້ອງນ້ຳໃຊ້ສີດພິດເພື່ອບຳລຸງທາງໃບສີດພົ່ນຍາມແສງແດດອ່ອນ (ຕອນເຊົ້າ ຫຼື ແລງ) ໃຊ້ຫົດໝານຜັກໃນເວລາກຽມດິນຫຼັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອບົ່ມດິນ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍເສດພືດ ແລະຝຸ່ນໃນດິນ (ໃຊ້ນ້ຳຫົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ 1 ຈອກຢາງຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດຫົດລົງດິນໂດຍກົງ), ປະສົມໃສ່ນ້ຳໃຫ້ສັດກິນ.

  ປະໂຫຍດຂອງຈຸລິນຊີ: ຈຸລິນຊີ ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດ ແລະ ຊາກສັດໃຫ້ກາຍເປັນສານອາຫານແກ່ພືດ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນນອກຈາກນັ້ນຈຸລິນຊີຍັງມີປະໂຫຍດດ້ານອື່ນອີກເຊັ່ນ:

  ດ້ານການປູກຝັງ: ຊ່ວຍປັບສະພາບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງໃນດິນ ແລະນ້ຳຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຈາກແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະໂລກລະບາດຕ່າງໆຊ່ວຍປັບສະພາບໃຫ້ດິນບໍ່ແໜ້ນ ອູ້ມນ້ຳໄດ້ດີ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດຜ່ານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍອິນຊີວັດຖຸໃຫ້ ເປັນອາຫານແກ່ພືດ.

  ດ້ານການລ້ຽງສັດ: ຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນເໝັນໃນຄອກສັດເຊັ່ນ: ຄອກໝູ ແລະເປັດ-ໄກ່ຊ່ວຍກຳຈັດນ້ຳເປື້ອນໃນຟາມລ້ຽງສັດໄດ້ພາຍໃນ 1-2 ອາທິດຊ່ວຍກຳຈັດແມງວັນດ້ວຍການຕັດວົງຈອນຊີວິດຂອງໜອນແມງວັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າດັກແດ້ເກີດເປັນຕົວແມງວັນໄດ້,ຊ່ວຍເສີມສ້າງສຸຂະພາບສັດລ້ຽງໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສັດລ້ຽງ.

  ດ້ານການປະມົງ: ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳໃນໜອງໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມອົກຊີ ແລະປັບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງນ້ຳຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໂລກພະຍາດໃນນ້ຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປາ,ກົບ,ກຸ້ງ ຫຼື ສັດນ້ຳອື່ນໆ.

  ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຊ່ວຍບຳບັດນ້ຳເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກການປູກຝັງ,ການລ້ຽງສັດ,ການປະມົງ,ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະສະຖານທີ່ປະກອບການອື່ນໆຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນຈາກກອງຂີ້ເຫຍື້ອຊ່ວຍປັບສະພາບຂອງບູດເນົ່າເຊັ່ນ: ເສດອາຫານຈາກຄົວເຮືອນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການລ້ຽງສັດ ແລະການປູກພືດ.

          ( ຈົບ)

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ໄປເທິງສຸດ