ແຫຼ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາແຂວງຊຽງຂວາງ

     ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍຄືທິດທາງແຜນການຂອງອົງຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນໄລຍະປີ 2017

ຜ່ານມາ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຊຽງຂວາງ (ທນບ-ຊຂ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງ ທນບ ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນ ການສະໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະບ້ານ 3 ສ້າງ.

     ທ່ານ ສົມທະວີ ສີບຸນມາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ-ຫົວໜ້າ ທນບ.ຊຂ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017 ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອຕາມແຜນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຊຶ່ງມີຕົວເລກຜ່ານສະພາສິນເຊື່ອອະນຸມັດ ມາຮອດທ້າຍປີ 2017 ມີ 51,40 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,65%; ປ່ອຍ ອອກຕົວຈິງ 49,88 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70,51% ຂອງແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ ປີ 2017 ໃນນີ້ສະໜອງສິນເຊື່ອ ໄລຍະສັ້ນ 8,73 ຕື້ກ່ວາກີບ, ໄລຍະກາງ 5,11 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 36,04 ຕື້ກ່ວາກີບ ຊຶ່ງປ່ອຍເຂົ້າໃນໂຄງການປູກຝັງ 7,40 ຕື້ກ່ວາກີບ ກວມເອົາ 1 ແຂວງ, 4 ເມືອງ, 24 ບ້ານ, 57 ກຸ່ມ, 375 ຄອບຄົວ; ໂຄງການລ້ຽງສັດ 40,09 ຕື້ກ່ວາກີບ ກວມເອົາ 1 ແຂວງ, 6 ເມືອງ, 46 ບ້ານ, 220 ກຸ່ມ, 1.880 ຄອບຄົວ; ໂຄງການຫັດຖະກຳ 860 ລ້ານກີບກວມເອົາ 1  ແຂວງ 2  ເມືອງ, 2 ບ້ານ, ກຸ່ມ, 16 ຄອບຄົວ ແລະໂຄງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ 1,53 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 1 ແຂວງ  ເມືອງ, 4 ບ້ານ,  ກຸ່ມ, 8 ຄອບຄົວ; ສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ອຍໃນ ເມືອງເປົ້າໝາຍ 44,31 ຕື້ກ່ວາກີບ; ປ່ອຍສິນເຊື່ອຢູ່ບ້ານ 3 ສ້າງ 1,16 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະປ່ອຍສິນ ເຊື່ອຢູ່ຈຸດສຸມລັດຖະບານ-ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ 4,40 ຕື້ກ່ວາກີບ.

     ສໍາລັບຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ ຂອງ ທນບ.ຊຂ ໃນທ້າຍປີ2016 ມີ 162,29 ຕື້ກວ່າກີບ, ປ່ອຍສິນ ເຊື່ອຕົວຈິງໃນປີ 2017 ມີ 49,88 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະເກັບກູ້ຄືນໄດ້ 26,42 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ມີຍອດ ສິນເຊື່ອທ້າຍປີ 2017 ມີ 185,76 ຕື້ກ່ວາກີບ ໂດຍແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອໄດ້ສະໜອງໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ 4 ເມືອງເທົ່າກັບ 100% ຂອງເມືອງ ເປົ້າໝາຍພາຍໃນແຂວງ, ສິນເຊື່ອ ເຂົ້າເຖີງ 220 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 81,7% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ໃນນີ້ ເຂົ້າເຖິງບ້ານທຸກຍາກ 36 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 67,9% ແລະຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມ ກູ້ຢືມໄດ້ 1.132 ກຸ່ມ ຊຶ່ງມີປະ ຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ 9.331 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 40,21% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ 63 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 16,11% ຂອງຄອບຄົວ ທຸກຍາກທັງໝົດ; ສິນເຊື່ອໄດ້ເຂົ້າເຖິງຈຸດສຸມລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ ມີ 6 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 100% (ຂອງ ເມືອງຈຸດສຸມ 5 ເມືອງ, ມີ 6 ຈຸດສຸມ) ເຂົ້າເຖີງ 47 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 87% ໃນນີ້ບ້ານທຸກຍາກ 37 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 68,18% ຂອງບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ກູ້ຢືມໄດ້ 225 ກຸ່ມປະຊາຊົນເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງທຶນ 1.804 ຄ/ຄ ເທົ່າ ກັບ 44,1% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ 39 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 20,63% ຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 189 ຄ/ຄ ແລະສິນເຊື່ຶອສະໜອງເຂົ້າບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ ລວມມີ 3 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງເປົ້າໝາຍ ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ, ເຂົ້າເຖີງ 6 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງບ້ານ 3 ສ້າງພາຍໃນເມືອງ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມໄດ້ 198 ກຸ່ມ, ປະຊາຊົນ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ 513 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 36.1% ຂອງຄອບຄົວ ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ 2 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 8,33% ຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ.

ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈາກການນໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ກໍຄືບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ໂດຍສະເພາະບັນດາພະນັກງານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການ ມອບໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປ່ອຍແຫຼ່ງທຶນ ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບຫົວໜ້າສາຂາ, ຄະນະຂະແໜງ, ຄະນະໜ່ວຍບໍລິການເມືອງພູກູດ, ເມືອງຄູນ,  ເມືອງໜອງແຮດ ແລະເມືອງຜາໄຊ ລົງກວດກາການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້, ຮັບພັງການລາຍງານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງ ທນບ ຢູ່ບັນດາຈຸດສຸມລ້ອງຄານ, ລ້ອງຮາງ, ຈຸດສຸມແກ່ວແສດ, ຈຸດສຸມນໍ້າສຽມ ແລະຈຸດສຸມ, ສາມສ້າງບ້ານພຽງຫົ່ງກຸ່ມບ້ານບໍ່ເຍຍ ເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມຈິງໃຈ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.

     ທ່ານ ສົມທະວີ ສີບຸນມາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ໃນທິດທາງແຜນການ ວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ນີ້ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ປະສານສົມທົບກັບປະ ທານຄະນະກໍາມະການເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ຂັ້ນເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາວຽກງານສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສືບຕໍ່ລົງກວດກາທ້າຍໂຄງ ການນໍາແຕ່ລະເມືອງ; ສໍາລັບວຽກງານສິນເຊື່ອບ້ານ 3 ສ້າງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ລົງກະຕຸກຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ເພື່ອສ້າງເປັນໂຄງການພົ້ນເດັ່ນ ແລະຄອບຄົວຕົວແບບໃນການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະສືບຕໍ່ນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດແຫຼ່ງທຶນຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການສິນເຊື່ອປີ 2018 ຈຳນວນ 2 ເມືອງ 3 ບ້ານ 18 ກຸ່ມ 5,07 ຕື້ກ່ວາກີບ ທັງນີ້ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຊຽງຂວາງວາງອອກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ.

 

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ເມສາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ໄປເທິງສຸດ