ລັດຖະບານສັ່ງຜ່ານຈັກບັນຫາຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍ

  ບັນຫາສະພາບ “ຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍ” ອາດຕົກທອດມາຈາກຍຸກກົນໄກບໍລິຫານເກື້ອກູນ,ຫາກທົບທວນຈາກຄັ້ງອະດີດມາເຖິງຊຸມປີຫຼັງນີ້ຍັງເຫັນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຫຼາຍພາກສ່ວນ

ຍັງໃຫຍ່ໂຕ,ມີກໍາລັງພົນຫຼວງຫຼາຍໂດຍແຜ່ລາມຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ,ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຖານການຜະລິດ-ເສດຖະກິດ ພັດຍັງອ່ອນນ້ອຍໂດຍສະເພາະລາຍຮັບພາກລັດ-ພາກປະຊາຊົນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ,ສ່ວນໃຫຍ່ລາຍຮັບພັດຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນຈາກທໍາມະຊາດແລ້ວມາແບ່ງປັນເກື້ອກູນໃຫ້ແກ່ຄົນເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆລວມທັງລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີຈໍານວນຄົນຫຼວງຫຼາຍ,ສະນັ້ນຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາການແຈກຢາຍລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ,ເງິນເດືອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ຊັກຊ້າ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານທີ່ກິນເງິນງົບປະມານຂອງລັດໂດຍສ່ວນຫຼາຍກໍຍ້ອນບັນຫາ “ຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍ”.

  ສະນັ້ນຕໍ່ບັນຫາສະພາບ “ຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍ” ໃນປະຈຸບັນແມ່ນແນມເຫັນທາງອອກທີ່ດີ,ໂດຍສະເພາະລັດຖະບານໄດ້ເດັດດ່ຽວລົງມືຜ່າຈັກບັນຫາ “ຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍ” ໂດຍກໍານົດການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ສົກປີ 2018 ຈໍານວນ 3.000 ຄົນ,ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນໃນບັ້ນປັບປຸງປົວແປງ ແລະແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດສອບ-ກວດກາອາດແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ກະທໍາຜິດວິໄນ ແລະຖືກໄລ່ອອກ; ພ້ອມນັ້ນ ລັດຖະ ບານໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 300/ລບ; ປີ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຊີ້ບອກວິທີການຕີລາຄາ ແລະປະເມີນຜົນຕາມການວັດແທກ,ການປະເມີນຜົນ ແລະຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະຕໍ່ເນື່ອງ,ການປະເມີນຜົນແບ່ງເປັນ 5 ລະດັບ ສ່ວນລະດັບອ່ອນ, ອ່ອນຫຼາຍຕ້ອງຖືກສຶກສາອົບຮົມ,ສັບຊ້ອນຜູ້ກ່ຽວຢ່າງເໝາະສົມ,ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຕາມມາດຕະຖານຂອງຕໍາແໜ່ງງານ,ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວຄື: ໂຈະການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ 1 ປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນ 2 ປີ ລຽນຕິດ; ໂຈະການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ 1 ປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນຫຼາຍ,ຖ້າອ່ອນຫຼາຍ 2 ປີ ລຽນຕິດໃຫ້ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ...

  ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້,ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ; ປີ 2018 ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກເອົາບາງເນື້ອໃນຄຳສັ່ງ ຄື: ໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດກວດກາຄືນການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງການຈັດຕັ້ງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາແລ້ວປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຂາດຕົວເພາະການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານໃນເມື່ອກ່ອນມີລັກສະນະເພີ່ມຈໍານວນລັດຖະກອນຂຶ້ນທຸກໆປີ;ສໍາລັບກະຊວງ,ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃດຖ້າບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຕ້ອງກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໂດຍມີການວິເຄາະ ແລະດັດສົມວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມບົນພື້ນຖານຄົນຜູ້ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂໍເພີ່ມລັດຖະກອນເລື້ອຍໆ; ການກວດກາທົບທວນ ແລະການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຄືນໃໝ່ນີ້ຕ້ອງຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບປະລິມານວຽກງານຕົວຈິງທີ່ມີ,ກົມໃດ-ພະແນກໃດ ຫຼື ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃດມີຈໍານວນລັດຖະກອນຫຼາຍ ແລະບໍ່ສົມຄູ່ກັບໜ້າວຽກທີ່ມີຕ້ອງສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າກັບກົມ-ພະແນກ ຫຼື ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ມີພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນບໍ່ພໍໃຫ້ມີຈໍານວນເໝາະສົມ,ພາຍຫຼັງສັບຊ້ອນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະມີຫຼັກໝັ້ນທັດສະນະຊົນຊັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະຈໍານວນພົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນທຸກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ;ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງປັບປຸງກົນໄກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂມງເວລາໃນການເຮັດວຽກ ແລະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະດັດສົມຈໍານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕໍາແໜ່ງງານ ແລະຈໍານວນປະລິມານຕົວຈິງ.

  ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງທຸກຂັ້ນໂຈະການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຄື: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກໍານົດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃໝ່ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ຫຼື ດໍາລັດ;ເດັດຂາດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ (ກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ,ທະບວງ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າທະບວງ,ກົມ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ,ພະແນກ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ,ຂະແໜງ ແລະໜ່ວຍງານ) ເພີ່ມອີກ;ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງສັບຊ້ອນກົງຈັກຂັ້ນພະແນກຂອງກົມ ແລະອົງການທຽບເທົ່າກົມຄືນໃໝ່ໂດຍສະເພາະພະແນກບໍລິຫານ,ພະແນກແຜນການ,ພະແນກພົວພັນ-ຮ່ວມມືສາກົນທີ່ມີພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ກ້າວກ່າຍກັນ,ຊໍ້າຊ້ອນພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ,ກົມແຜນການ ແລະການຮ່ວມມືຂອງອົງການຕົນ;ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງສັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ກົງຈັກຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຂອງກົມໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມຊ່ວຍໜູນ.ຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂະແໜງ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຂອງກົມ ແລະອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະອະນຸ ມັດຕໍາແໜ່ງງານກ່ອນ;ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະມອບວຽກໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຂາດຕົວຕາມທິດ 3 ສ້າງ;ສໍາລັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນລັກສະນະທີ່ວ່າກົງຈັກຂອງກະຊວງ,ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງມີຈໍານວນເທົ່າໃດກົມ,ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນກົງຈັກຂອງພະແນກຂັ້ນແຂວງກໍມີເທົ່ານັ້ນຂະແໜງ ແລະກົງຈັກຂັ້ນເມືອງມີເທົ່ານັ້ນໜ່ວຍງານ,ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີໜ່ວຍງານ ແລະຈຸງານທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງຂອງພະແນກ-ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ,ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈຸງານທີ່ຂຶ້ນກັບໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການ-ອົງການທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.

  ການຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ໃນຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນກໍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ,ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,ມີຄວາມສະເໝີພາບ,ໂປ່ງໃສ ແລະຍຸຕິທໍາ,ການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ອີງໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ,ຜົນການສອບເສັງຕ້ອງຕິດປະກາດເປີດເຜີຍ ແລະໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ,ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ງງານ.ຫຼີກເວັ້ນການສອບເສັງແບບລວມໆ,ຮູບການ,ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ວິ້ງເຕັ້ນເພື່ອໄດ້ເຂົ້າລັດຖະກອນ.ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການຄັດເລືອກບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຂາດຕົວ.

  ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຊຸດນີ້ເພື່ອສູ້ຊົນແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບຄົນເຫຼືອບໍ່ພໍຢູ່ໃນກົງຈັກລັດທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານ,ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກິນງົບປະມານຂອງລັດລວມທັງລັດວິສາຫະກິດມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ເປັນມືອາຊີບ,ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ປະສິດທິຜົນສູງ,ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະທັງເປັນການປະຢັດຊັບສິນເງິນຄໍາຂອງລັດທີ່ເປັນພາສີຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຍິ່ງໆຂຶ້ນ.                                

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ຄຳເຫັນຜູ້ອ່ານ

ໄປເທິງສຸດ