ກະຊວງການເງິນ ສັ່ງຍົກເລິກການເກັບປີ້ລາຍວັນ ສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ລັດຖະບານສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍຂອງປະຊາຊົນ ແນໃສ່ສ້າງລາຍຮັບແກ່ຊຸມຊົນຍົກສູງປະສິດທິພາບລາຍໄດ້ໃຫ້ເຖິງມືຊາວກະສິກອນຢ່າງແທ້ຈິງ, ກະຊວງການເງິນຈິ່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບເກັບປີ້ປະຈໍາວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນນໍາຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

 1. ໃຫ້ຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບເກັບປີ້ປະຈໍາວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນ ນໍາບຸກຄົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມາຄ້າຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ມາຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ລວມທັງຕະຫລາດທີ່ມອບໃຫ້ຂັ້ນບ້ານຄຸ້ມຄອງເກັບ, ຕະຫຼາດຂາຍຜົນຜະລິດ ກະສິກໍາປອດສານພິດ, ຕະຫຼາດນັດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂະຫນາດ ນ້ອຍທົ່ວໄປ ທີ່ບໍ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫລື ບັດຕິດຕາມການເສຍອາກອນ ແລະ ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີ ແຕ່ 12.000.000 ກີບ ລົງມາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 57 ຂີດຫນ້າ 1 ຂອງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ
  70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015;
 1. ໃຫ້ ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊີ້ນໍາ ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອດໍາເນີນການ ປະເມີນລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈໍາປີ ນໍາບັນດາຫ້າງຮ້ານຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບການເຄື່ອນ ໄຫວທຸລະກິດຕົວຈິງ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີ ແຕ່ 12.000.001 ກີບຂຶ້ນໄປ ແມ່ນໃຫ້ສ້າງບົດບັນທຶກຮັບຮູ້ລາຍຮັບຈາກການປະເມີນຮ່ວມກັນ ແລ້ວເຮັດສັນຍາເສຍອາກອນແບບມອບເຫມົາ ລະຫວ່າງຂະແຫນງ ສ່ວຍສາອາກອນ ກັບ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015;
 1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ເກັບອາກອນຢູ່ ຕາມ ຕະຫຼາດ ແລະ
  ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ເປັນແຕ່ລະວັນ. ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຕ້ອງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ເລັ່ງທວງ ໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ ກິດຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມອບເຫມົາ ມາມອບອາກອນຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາ ເປັນເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫລື ປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ໂດຍໃຫ້ແຈ້ງຜ່ານລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສ່ວຍສາອາກອນ TAX RIS
  ຫຼື TMIS (ສໍາລັບບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂນໍາໃຊ້ລະບົບ) ແລະ ຊໍາລະຜ່ານລະບົບ ຄັງເງິນ ຫລື ທະນາຄານ;
 1. ໃນແຕ່ລະປີ ຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວຽກງານ ບໍລິຫານຂອງຕົນຕາມຫນ້າວຽກທີ່ຈໍາເປັນໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະຫຍັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
 2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຫັກເອົາລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນດັ່ງກ່າວ ມານໍາ
  ໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານຂອງຕົນຢ່າງເດັດຂາດ (ຕ້ອງມອບເຂົ້າງົບປະມານທັງຫມົດ 100%);
 3. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາເມືອງ, ນະຄອນ
  ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້,ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕິບັດ ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 4. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ

ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.