ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ປະຫວັດຂອງການປະກັນໄພ

     ສະບາຍດີຜູ້ອ່ານທຸກທ່ານ ຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານເລື່ອງກົດໝາຍອາຍາມາຫຼາຍຫົວຂໍ້ພໍສົມຄວນ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຂໍອະນຸຍາດເວົ້າເຖິງບັນຫາຂອງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່

ນັ້ນກໍຄືກົດໝາຍປະກັນໄພ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍປະກັນໄພ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍ ອະທິບາຍ ແລະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ແລະປະຫວັດຂອງ ການປະກັນໄພ ຊຶ່ງຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວການປະກັນໄພຢູ່ປະເທດລາວເຮົາກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາດົນພໍສົມຄວນແລ້ວ ແຕ່ອາດຈະມີຫຼາຍໆທ່ານຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼັກຂອງການປະກັນໄພເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າການປະກັນໄພມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊື້ປະກັນໄພ ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບການປະກັນໄພ ຫຼື ກົດໝາຍປະກັນໄພໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຫຼື ກ່ອນຈະຊື້ປະກັນໄພ ກ່ຽວກັບຫຼັກປະກັນ ໄພຕ່າງໆ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຈະເກີດ ຂຶ້ນໄດ້ໃນບາງກໍລະນີ ຫຼັກຂອງ ການປະກັນໄພແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາດົນນານແລ້ວໃນສັງຄົມໂລກ ແລະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊື້ປະກັນໄພ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາປະກັນໄພແລ້ວ ການປະກັນໄພຍັງມີ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ ແກ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດໂດຍສ່ວນລວມ ຊຶ່ງມີຄືດັ່ງນີ້:

ການປະກັນໄພແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການແບ່ງເບົາຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໄພຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ມະນຸດ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງມະນຸດ ໂດຍການສະເລ່ຍພາລະໄປຄົນລະເລັກລະນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຕົກຢູ່ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍພຽງຜູ້ດຽວທີ່ປະສົບໄພດັ່ງກ່າວ ແຕ່ການປະກັນໄພຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຊື້ປະກັນໄພໄດ້ມີສັບສິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອໄປປະກອບອາຊີບຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ ການປະກັນໄພ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບທຸລະກິດ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ເພາະເມື່ອມີໄພ ເກີດຂຶ້ນ ນັກທຸລະກິດກໍຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍຄືນມາ ເປັນຜົນປະໂຫຍດສາມາດເຮັດໃຫ້ປະກອບທຸລະກິດຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງຖ້າບໍ່ ມີການປະກັນໄພແລ້ວ ແລະເມື່ອມີໄພເກີດຂຶ້ນ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍກໍຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເດືອດຮ້ອນ ແລະອາດຈະເກີດການລົ້ມຈົມປ່ັນປ່ວນ ແລະເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດ ຂຶ້ນມາໃໝ່ນັ້ນ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ດັ່ງນັ້ນການປະກັນໄພຈິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການປະກອບທຸລະກິດນັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ການລົງທຶນເພື່ອເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການ ຫຼື ຂະຫຍາຍກິດຈະການທຸລະກິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດກໍຕາມຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະບໍ່ມີທາງປ້ອງກັນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃຊ້ແທນຄືນກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍນັ້ນແລ້ວນັກທຸລະກິດນັ້ນກໍ ອາດຈະຢຸດເຊົາ ຫຼື ລະງັບການລົງ ທຶນນັ້ນໄດ້ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຫາກທຸລະກິດຕ່າງໆຫາກໄດ້ຮັບການປະກັນໄພແລ້ວ ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງນັກທຸລະກິດກໍເບົາລົງ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດກ້າມາລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ການປະກັນໄພຈິ່ງຊ່ວຍໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ການປະກັນໄພຍັງຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດທຸລະກິດຫາກປາສະຈາກການປະກັນ ໄພແລ້ວນັກທຸລະກິດຊຶ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວກໍອາດຈະໃຊ້ວິທີບວກເອົາມູນຄ່າຊັບສິນ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ຕົກຢູ່ໃນການສ່ຽງໄພນັ້ນເຂົ້າໄປໃນລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການແລ້ວກໍຈະເປັນຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການນັ້ນສູງຂຶ້ນເກີນຈິງ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີສູນ ກາງໃນການລວບລວມທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຫາກການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະ ກັນໄພຫາກເປັນໄປໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການແລ້ວລັດຖະບານ ຫຼື ນັກລົງທຶນຕ່າງໆກໍອາດຈະສາມາດກູ້ຢືມເງິນທຶນກັບບໍລິສັດ ຊຶ່ງບໍລິສັດປະກັນໄພໄດ້ມາຈາກລູກຄ້າປະກັນໄພໄດ້ ຊຶ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະປະເທດຊາດ.

ຕາມຫຼັກສາກົນແລ້ວການປະກັນໄພຍັງຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າປະກັນໄພໄດ້ ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງການໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບການປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ຖ້ານັກທຸລະກິດກູ້ຢືມເງິນນຳທະນາຄານຈະຕ້ອງເຮັດປະກັນຊີວິດເທົ່າກັບຈຳນວນ ເງິນທີ່ຕ້ອງກູ້ຢືມບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຜູ້ ກູ້ຢືມຫາກເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ ຊີວິດແລ້ວໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວທະນາຄານກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການກູ້ຢືມເງິນດັ່ງກ່າວເພາະຈະມີຫຼັກປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ເງິນຄືນ.

ນອກຈາກນີ້ ການປະກັນໄພຍັງມີປະຫວັດດັ່ງນີ້: ເມື່ອປະມານ 3 ພັນປີກ່ອນ ຄ.ສ ພໍ່ຄ້າຄົນຈີນແມ່ນ ໄດ້ຄິດໃຊ້ຫຼັກຂອງການປະກັນໄພຂຶ້ນ ໂດຍພໍ່ຄ້າຄົນຈີນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດປະກັນຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າລາຄາແພງທີ່ຖືກຂົນສົ່ງທາງເຮືອໄປຕາມແມ່ນ້ຳຢາງຊີ ກຽງປະກັນໄພໃນຂະນະນັ້ນທີ່ເຮັດມີຄື: ປະກັນໄພຫີນໃນນ້ຳ ແລະກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງໃນແມ່ນ້ຳສິນຄ້າ ດັ່ງກ່າວບາງຄັ້ງກໍເປັນຊັບສິນທັງໝົດທີ່ພວກເຂົານັ້ນມີຢູ່ເມື່ອມີຄວາມຢ້ານກົວເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍພວກພໍ່ຄ້າດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງໄດ້ປະກັນ ໄພໄວ້ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ວ່າຖ້າມີເຮືອຮ້ອຍລຳແຕ່ລະລຳແມ່ນໄດ້ ບັນທຸກສິນຄ້າຮ້ອຍຫີບທີ່ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນນ້ຳທີ່ມີກະແສ ນ້ຳໄຫຼແຮງດັ່ງນັ້ນພໍ່ຄ້າແຕ່ລະຄົນກໍຈະນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນຈຳ ນວນໜຶ່ງຫີບມາແລກປ່ຽນກັບພໍ່ຄ້າ ຄົນອື່ນຈົນຄົບໜຶ່ງຮ້ອຍຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າໃນເຮືອແຕ່ລະລຳກໍຈະມີສິນຄ້າຂອງຄົນ ຈຳນວນຮ້ອຍຄົນການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຮືອແຕ່ລະລຳ ແລະພໍ່ຄ້າຈະບັນທຸກສິນຄ້າຂອງຕົນໃນເຮືອພຽງຄົນລະໜຶ່ງຫີບຕໍ່ເຮືອໜຶ່ງລຳ ຈົນຄົບໜຶ່ງຮ້ອຍລຳຖ້າຫາກມີການສູນເສຍເຮືອລຳໃດລຳໜຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າແຕ່ລະຄົນສູນເສຍສິນຄ້າພຽງຄົນລະໜຶ່ງຫີບເທົ່ານັ້ນ

ຈາກການບັນທຶກໄວ້ໃນ ເລື່ອງການກຳເນີດການປະກັນໄພ ນັ້ນຍັງມີອີກທາງໜຶ່ງວ່າ ຊາວບາບີໂລ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ອາໄສຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຢູ ເຟຕິສ ໃນປະມານຫ້າພັນປີກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າອອກຂາຍ ແລະໄດ້ສົ່ງລູກຈ້າງ ຫຼື ຂ້າທາດຂອງພວກເຂົາອອກໄປເລາະຂາຍສິນຄ້າຕາມເມືອງຕ່າງໆ ພວກຂ້າທາດ ຫຼື ລູກຈ້າງຈະບໍ່ມີ ສິດໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຈາກການຄ້າຂາຍນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະຈະບໍ່ມີ ສິດຫຼຸດລາຄາ ຫຼື ຕົກລົງໃດໆກັບຜູ້ ຊື້ນອກເໜືອໄປຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຄຳ ສັ່ງຈາກເຈົ້ານາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນຂຶ້ນການເຮັດວຽກຂອງລູກ ຈ້າງ ຫຼື ພວກຂ້າທາດກໍເກີດຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກຂາດອຳນາດ ແລະສິດດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນັ້ນ ການໃຊ້ ຂ້າທາດ ຫຼື ລູກຈ້າງກໍປ່ຽນໄປເປັນການໃຊ້ພໍ່ຄ້າເລາະຂາຍເຄື່ອງ (Travelling sales-man) ຊຶ່ງ ສະໄໝນັ້ນເອີ້ນວ່າ darmatha ແປວ່າຄົນຕີກອງເປັນຜູ້ຮັບສິນຄ້າຈາກພໍ່ຄ້າເອົາໄປຈຳໜ່າຍທ່ີເມືອງຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກພໍ່ ຄ້າທີ່ເລາະຂາຍສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ກໍ ຕ້ອງມອບຊັບສິນຂອງຕົນເມຍ ຫຼື ລູກຂອງຕົນເພື່ອເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະ ກັນ ໂດຍມີຂໍ້ສັນຍາກັນວ່າຜົນກຳ ໄລທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນພວກພໍ່ຄ້າທີ່ເອົາ ໄປເລາະຂາຍຈະຕ້ອງແບ່ງປັນໃຫ້ ພໍ່ຄ້າເຈົ້າຂອງສິນຄ້ານັ້ນເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຈ່າຍ ຫຼື ໜີໄປ ຫຼື ຖືກໂຈນປຸ້ນເອົາສິນຄ້າໄປໝົດຊັບສິນ, ເມຍ ຫຼື ລູກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າເປັນ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນນັ້ນກໍຈະຖືກພໍ່ຄ້າ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າຮິບໄວ້ ຊຶ່ງເມຍ ຫຼື ລູກກໍຈະຖືກຕົກໄປເປັນຂ້າ ທາດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍເຫດຜົນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງ ບັນດາພໍ່ຄ້າທີ່ເລາະຂາຍ ເຄື່ອງເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະຄິດວ່າພວກເຂົາເສຍປຽບຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ແລະໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາ ກໍໄດ້ມີການຕົກລົງເງື່ອນໄຂໃໝ່ຄື ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສູນເສຍສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ ຂອງພໍ່ຄ້າທີ່ເອົາໄປເລາະຂາຍ ຫຼື ພໍ່ຄ້າດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນຮັກສາສິນຄ້າຢ່າງ ເຕັມທີ່ແລ້ວກໍໃຫ້ຖືວ່າພໍ່ຄ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນກໍນີດັ່ງກ່າວນີ້ພໍ່ຄ້າເຈົ້າຂອງສິນຄ້າຈະບໍ່ ມີສິດຮິບຊັບສິນ, ເມຍ ຫຼື ລູກແຕ່ ຢ່າງໃດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈິ່ງຖືກໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ໃນການເຮັດການຄ້າໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະນັບໄດ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປະກັນ ໄພໃນສະໄໝບູຮານ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.