ທ່ານ ນາງ ວິນຄຳ ລຸນທອນ ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜອ ໃຫຍ່ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

   ພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານນາງ ວິນຄໍາ ລຸນທອນ ໄດ້ຮັບການປະກາດແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ (ຜອ) ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 17 ທັນ ວາຜ່ານມາ; ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການສໍາພາດວ່າ: ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດເພື່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເພື່ອນຳມາສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອກ້າວໄປສູ່

   ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນໃນອະນາຄົດ; ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງພາກລັດແນໃສ່ເພື່ອຮັກສາຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ; ສະມາຊິກນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອກ່ອນການອະນຸ ມັດເງິນກູ້, ທົບທວນ, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ແຈ້ງເຕືອນເງິນກູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ກຳນົດຜະລິດຕະພັນ ແລະການຕະຫຼາດຂອງຕົນ; ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ, ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ,ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີວິໄນທາງການເງິນ.

 ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດສິດໂດຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ; ເປັນເຈົ້າຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ,ການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ; ພິຈາລະນາການສະເໜີຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ; ກວດກາສໍານວນເອກະສານສິນເຊື່ອ ແລະ ສົມທຽບຂໍ້ມູນສໍານວນເອກະສານສິນເຊື່ອຂອງສະມາຊິກກັບຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນຕາມແບບພິມ; ກວດກາການເຂົ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສິນເຊື່ອຂອງສະມາຊິກ ແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ; ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ; ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບບົນພື້ນຖານກົດໝາຍແຮງງານ ແລະລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ແລະນຳໃຊ້ສິດອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.

  ທ່ານ ນາງ ວິນຄໍາ ລຸນທອນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ສະມາຊິກຂອງສູນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 30 ກວ່າແຫ່ງ ໃນປີ2010 ມາເປັນ 116 ແຫ່ງໃນປະຈຸບັນ, ໃນນີ້, ມີທະນາຄານທຸລະກິດ 43 ແຫ່ງ ແລະສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ 73 ແຫ່ງໃນ ຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະດຽວນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ ລະບົບ CIB Online ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອທັງໝົດທຸກປະເພດຂອງສະມາ ຊິກທີ່ເປັນທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນ ການເງິນທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃຫ້ ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າເງິນກູ້ກ່ອນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ, ບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ຂໍ້ມູນລູກຄ້າຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານໃນຖານຂໍ້ມູນ CIB Online ເປັນລາຍບຸກຄົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 64.205 ລາຍໃນປີ2014 ມາເປັນ 711.811 ລາຍໃນປີ 2019 ຂໍ້ມູນລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3.051 ລາຍໃນປີ 2014 ມາເປັນ 19.171 ລາຍ ໃນ ປີ2019. ປະຈຸບັນໃນແຕ່ລະເດືອນມີສະມາຊິກເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 12.500 ລາຍຕໍ່ເດືອນ ແລະສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບຈາກການເກັບຄ່າບໍລິການໄດ້ປະມານ200 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ 2,5 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ແລະ ຈະພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງປະເທດເຮົາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01/02/2018 ວ່າ ດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະກົນໄກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວໃນ ສປປ ລາວ ແຜນວຽກ Financial Inclusion ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນຂະຫຍາຍຕົວແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການພັດ ທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຮອບດ້ານ.

  ທ່ານ ຜອ. ນາງ ວິນຄໍາ ລຸນທອນຍັງ ເນັ້ນວ່າ: ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ CIB ແລ້ວແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງການ ເຄື່ອນໄຫວຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ກຳນົດໂດຍຈະເລັ່ງປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ສົມບູນໂດຍຈະມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນສາທາລະນຸປະໂພກນຳບັນດາບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີການເຊັນ MOU ນຳກັນ ແລະຈະມີການພັດທະນາລະບົບໂປຼແກຼມຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ສາກົນ ແລະ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ, ພ້ອມນີ້, ຈະສຸມໃສ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃນການຄົ້ນຄວ້າບໍລິ ຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນຈະພັດທະນາການບໍລິການຂໍ້ມູນ ຫຼື ບົດລາຍງານຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ; ກວດກາຕິດຕາມຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ; ກວດກາສະພາບການລົ້ມລະລາຍ; ການສັງລວມຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ; ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ; ຄຸນລັກສະນະໃນການວິເຄາະສິນເຊື່ອ ແລະ ຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະເລັ່ງຂະຫຍາຍສະມາຊິກທີ່ເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນກັບຈຳນວນທີ່ມີຢູໃນປະຈຸບັນ ແລະເຮັດວຽກງານປະຊາສຳພັນໃຫ້ຫຼາຍ, ພາຍ ຫຼັງສ້າງຕັ້ງເປັນຮູບແບບບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄລ່ລຽງທຸລະກິດສຳເລັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ທີມງານບໍລິຫານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຂັ້ນເທິງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈະເຄື່ອນ ໄຫວຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດສາມາດຊ່ວຍຈຳກັດບັນຫາໜີ້ເສຍຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຢູ່ສປປລາວຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໄວ້.

____________

ຂຽນໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.