ເປັນຫຍັງບາງຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງຫ້າມນໍາມາໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນຄະດີ?

     ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະໄດ້ນຳສະເໜີເຖິງເລື່ອງຫຼັກສາກົນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີອາຍາອີກຫຼັກໜຶ່ງຄືຫຼັກຂອງການບໍ່ຖືເປັນຫຼັກຖານ ຊຶ່ງໃນພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Exclu-sona Rule ຫຼື ທີ່ຮຽກກັນວ່າຫຼັກ” ໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີພິດ ” Fruit of the Poisonous Tree ຊຶ່ງໃນກົດໝາຍລາວກໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍການດຳເນີນ ຄະດີອາຍາວ່າດ້ວຍການບໍ່ຖືເປັນຫຼັກຖານ ຊຶ່ງລະບຸວ່າ: ” ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການລະເມີດກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາແລ້ວຈະບໍ່ຖືເປັນຫຼັກຖານໃນຄະດີອາຍາ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືປັນຫຼັກຖານໄດ້ນັ້ນຈະບໍ່ມີຜົນທາງກົດໝາຍ ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາໄດ້ ”ຕົວຢ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທຳການຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ ຫຼື ຢຶດ, ອາຍັດຊັບໂດຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນໄປກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງທ້າວ ກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໝາຍກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານຈາກອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງມີໝາຍຄົ້ນຖືວ່າການກວດຄົ້ນນັ້ນເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະບົດບັນທຶກການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວຖືວ່າໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການທາງກົດໝາຍເຊັ່ນດຽວກັນເຖິງແມ່ນວ່າການກວດຄົ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນດັ່ງກ່າວຈະພົບເຫັນພະຍານຫຼັກຖານ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍຂອງການກະທຳຜິດ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄະດີເຊັ່ນຂ້ໍມູນ, ວັດຖຸ, ອາວຸດ ຕ່າງໆ ຫຼື ຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ໃນການກະທຳຜິດກໍຕາມຂ້ໍມູນ ຫຼື ຫຼັກຖານທັງໝົດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທາງກົດໝາຍ.

     ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບາງປະເທດກໍບໍ່ໄດ້ເອົາຫຼັກດັ່ງກ່າວນີ້ມາໃຊ້ແບບຕາຍຕົວ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ອາດຈະນຳໃຊ້ໃນບາງກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍັງມີການຖົກຖຽງກັນວ່າຫຼັກດັ່ງກ່າວນີ້ສົ່ງຜົນດີ ຫຼື ຜົນເສຍໃຫ້ ແກ່ຄະດີຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ? ເຊັ່ນບາງປະເທດອາດຈະນຳໃຊ້ຫຼັກດັ່ງກ່າວນີ້ໃນຄະດີທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ສູງ ຫຼື ບໍ່ກະທົບເຖິງຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫຼື ປະເທດຊາດ.

ຕົວຢ່າງ ທ້າວ ກ ຖືກສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ກະທຳຜິດໃນຖານການລັກຊັບຂອງພົນລະເມືອງ (ລັກໂທລະສັບ) ໃນເວລາຕໍ່ມາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງ ທ້າວ ກ ແຕ່ໃນເວລານັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຜັດບໍ່ມີໝາຍກວດຄົ້ນຈາກສານແຕ່ຢ່າງໃດ, ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະພົບເຫັນພະຍານຫຼັກຖານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີກໍ່ຕາມເຊັ່ນໂທລະສັບທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ລົດຈັກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະທຳຜິດທີ່ມີທະບຽນລົດ, ຍີ່ຫ້ໍ ແລະສີກົງກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຖືວ່າການເຂົ້າກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຂົ້າກວດຄົ້ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຂອງກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີ,ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆຂ້ໍມູນຫຼັກຖານເຊັ່ນໂທລະສັບ, ລົດຈັກ ຫຼື ຈະເປັນບົດບັນທຶກການກວດຄົ້ນໃນຄັ້ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນທາງກົດໝາຍ.

ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄະດີ ໃດຫາກເປັນຄະດີທີ່ມີຜົນເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະເມື່ອສານພິຈາລະນາວ່າການໄດ້ມາຂອງຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວນັ້ນເຖິງວ່າຈະໄດ້ມາໂດຍຜິດກົດໝາຍກໍຕາມ  ແຕ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜົນເສຍຫາຍຈາກການກະທຳຜິດນັ້ນແລ້ວເຫັນວ່າການໄດ້ຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄະດີທີ່ມີຜົນເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ຫຼື ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໃນສັງຄົມໄດ້ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຖືວ່າພະຍານຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ມາ ຈາກການຢຶດ, ອາຍັດ, ການກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍສາມາດໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານເຂົ້າໃນການດຳເນີນຄະດີໄດ້.

ຕົວຢ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສົງໄສວ່າ ທ້າວ ຂ ແມ່ນຕົວການໃຫຍ່ໃນຄະດີຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ແລະຄ້າຂາຍ ອາວຸດເສິກຂ້າມຊາດ ຊຶ່ງໃນຄະດີ ດັ່ງກ່າວເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສືບຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະອາວຸດເສິກນັ້ນອອກຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈິ່ງໄດ້ນຳກຳລັງເຂົ້າກວດຄົ້ນເຮືອນພັກຂອງທ້າວ ຂ ໂດຍບໍ່ທັນຂໍໝາຍກວດຄົ້ນຈາກສານແຕ່ຢ່າງໃດແລ້ວກໍໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທັງໝົດຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ນັ້ນຫາກໄດ້ຫຼຸດລອດອອກໄປກໍຈະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະປະເທດຊາດ, ເພາະສະນັ້ນ ເຖິງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະເຂົ້າກວດຄົ້ນໂດຍບໍ່ມີໝາຍກວດຄົ້ນຈາກສານ ແລະໄດ້ລະເມີດສິດທິຂອງທ້າວ ຂ ກໍຕາມແຕ່ເມື່ອປຽບທຽບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແລ້ວການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນດີ ຫຼື ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຜົນເສຍສະນັ້ນ ໃນກໍລະນີນີ້ ພະຍານຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກກົດໝາຍນັ້ນ ກໍຖືວ່າໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນຄະດີໄດ້.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.